ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛА Студио за дечију и омладинску анимацију ДОМ
FESTIVAL ORGANIZER Studio for children and youth animation DOM
САВЕТ ФЕСТИВАЛА Зоран Стефановић – председник, Милета Поштић, Ђорђе Каћански, Нада Остојић Агбаба, Јасмина Мешановић
FESTIVAL COUNCIL Zoran Stefanović – President, Mileta Poštić, Đordje Kaćanski, Nada Ostojić Agbaba, Jasmina Mešanović
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛА Снежана Трстењак
FESTIVAL DIRECTOR Snežana Trstenjak
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР Злата Попов
EXECUTIVE DIRECTOR Zlata Popov
УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР Серјожа Попов
ART DIRECTOR Serjoža Popov
СЕЛЕКЦИОНИ ТИМ Снежана Трстењак, Јаков Попов, Серјожа Попов, Злата Попов
A SELECTION COMMITTEE Snežana Trstenjak, Jakov Popov, Serjoža Popov, Zlata Popov
МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИЈЕ Гордана Петковић
MARKETING AND COMMUNICATIONS Gordana Petković
PR СЛУЖБА Ленка Кипријановић, Јаков Попов
PR Lenka Kiprijanović, Jakov Popov

ФЕСТИВАЛСКИ КАТАЛОГ И ФЕСТИВАЛСКИ ЖУРНАЛ
FESTIVAL CATALOG AND FESTIVAL JOURNAL
УРЕДНИК Злата Попов
EDITOR Zlata Popov
ДИЗАЈН И ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ Серјожа Попов
Design and prepress Serjoza Popov
ФОТОГРАФИЈЕ Ивана Јовановић
PHOTOS Ivana Jovanović
Штампа Принт М&A
Printing Print M&A

Омладински тим / youth team

АМБАСАДОР ФЕСТИВАЛА Јаков Попов, члан Студија ДОМ, добитник многобројних међународних награда за своје анимиране филмове
FESTIVAL AMBASSADOR Jakov Popov, member of the DOM Studio, winner of numerous international awards for his animated films
ФОТОГРАФ, УРЕДНИК ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА Ивана Јовановић, студент катедре за Аудиовизуелне уметности Академије уметности у Новом Саду, модул, камера
PHOTOGRAPHY AND SOCIAL NETWORKS Ivana Jovanović, student of the Department of Audiovisual Arts of the Academy of Arts in Novi Sad
ВОДИТЕЉ ПРОГРАМА Ленка Кипријановић, студент на одсеку за енглески језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду
MASTER OF CEREMONY Lenka Kiprijanović, student at the Department of English Language and Literature, Faculty of Philosophy in Novi Sad
ПРЕВОДИЛАЦ Александра Цветиновић, студент германистике Филозофског факултета у Новом Саду
TRANSLATOR Aleksandra Cvetinović, student of German studies at the Faculty of Philosophy in Novi Sad